Fanda

08.12.2017 20:50

"Tak tu zase máme Fandu", povzdechne si obvykle koncem března kolegyně ekonomka, když si prochází mailovou poštu. A nemyslí tím tentokrát našeho zootechnika, ale dotazník FADNu obsahující více jak dvě desítky rozsáhlých excelovských tabulek.    Kolegyně ale za ty roky, co se s tímto úkolem potýká, už ví, že zvítězit lze jen společným úsilím, a tak briskně rozdělí úkoly mezi spolupracovníky. Takže jeden vyplňuje tabulky o půdě, plodinách, výnosech a spotřebě hnojiv,  druhý o kravách, telatech, přírůstcích, mléku a pastvě. Sama pak dlouze uvažuje nad rozvahou, vyhledává pohledávky a zapisuje odpisy. Nejtěžší úkol má ovšem předseda, musí totiž odpovědět na otázku: "Zúčastníte se soutěže Zemědělec roku?" Obvykle ale, po chvíli přemítání, řekne ano. Většinou ke konci roku pak přijde drobná brožurka, kde je porovnání (samozřejmě anonymní) našeho podniku s firmami podobného zaměření, velikosti a přírodních podmínek, vše zpracováno podle těch údajů, které jsme poskytli.  A následně ještě obržíme   dopis , kde je napsáno, kolik máme bodů a jaké je, resp. bylo loni,  naše "finanční zdraví". 

   Ještě malá odbočka, co (kdo) je "Fanda" tedy správně FADN.  Zemědělská účetní datová síť (Farm Accountancy Data Network) je každoroční statistické výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků, Celkový soubor FADN zahrnuje přes 80 tisíc respondentů, kteří reprezentují přibližně pět milionů zemědělských podniků za všechny členské státy unie. Údaje za Česko sbírá a zpracovává Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Výběrový soubor podniků FADN ČR obsahuje v současnosti přes 1400 zemědělských podniků. Soubor tvoří z 60 % podniky fyzických osob, zbývajících 40 % představují právnické osoby. Celková výměra zemědělské obhospodařované půdy podniků v šetření FADN činí 837 tis. ha, tj. přibližně 23,5 % zemědělského půdního fondu České republiky. Výběrový soubor FADN je strukturován dle jednotlivých výrobních specializací a tříd velikosti v souladu s klasifikačním systémem zemědělských podniků EU. V současnosti je Česká republika povinna předat pracovišti DG AGRI podnikové výsledky za 1417 farem, které reprezentují 17 tisíc komerčně orientovaných zemědělských podniků v ČR. (Text - zdroj ÚZEI, mapka - zdroj Evropská komise)

    Letošní rok sice na jaře proběhlo s "Fandou" vše jako obvykle, jen koncem října oznámil příjemný ženský hlas v předsedově telefonu, že naše bodové ocenění dosáhlo té výše, abychom si v jedné z mnoha kategorií soutěže "Zemědělec roku"  tzv. sáhli na medaili. Dalo se vylučovací metodou přibližně určit, která to asi bude, pravda ale vyšla najevo až při vyhlášení 8.listopadu 2017 v Praze a lze ji zjistit z pamětního listu vlevo (možno zvětšit). Vyhodnocení nelze nijak přeceňovat, do soutěže se sice může přihlásit každý podnik, pravděpodobně jsou v ní ale jen ty z FADNu. Přesto nutno říci, bez falešné skromnosti, že to bylo celkem neočekávané. Hospodářský výsledek a další pomocné ukazatele za rok 2016, ten se totiž hodnotil, nebyly nijak špatné, ale že až tak dobré? Určitě je to ocenění práce všech spolupracovníků a kolegů s malou dopomocí přírody, která zajistila slušné výnosy. Je zatím předčasné hodnotit rok letošní, nejsou ještě k dispozici všechny podklady, víme ale, že bude propad v tržbách za rostlinné výrobky, díky vyšší ceně mléka v posledních měsících naopak narostou v živočišné. Ještě do toho "promluví" náklady, zejména za materiál, služby a opravy. Každopádně jsme se snažili, aby byl co nejlepší, přestože pracovat v zemědělství, potažmo v našem podniku, může opravdu jenom fanda! 

novější článek starší článek

Tak trochu lhaní

do vlastní kapsy jsou některá vyjádření odborné i laické veřejnosti o tom, jak je naše zemědělství skvělé, jak je výborné, že máme velké půdní bloky a velké kravíny, tím že roste produktivita práce, prostě jsme hvězdy Evropy a všichni se nás bojí, proto mnohem více podporují své zemědělce.  Ale stačí si poslechnout pár příspěvků odborníků z ÚZEI, např. na konferenci 8.12. 2017 a hned člověk (počítaje v to i tuzemského zemědělce) ztratí další iluze. Takže například:
I.
V ČR je zemědělská produkce průměrného podniku pod úrovní průměru EU a výrazně nižší ve srovnání s některými státy více na západ, přičemž produktivita práce je jen lehce nad průměrem EU.
II.
Náklady zemědělské produkce na 1 ha odpovídají nižší intenzitě výroby a jsou pod průměrem EU, nákladovost na jednotku produkce je ale nejvyšší ze srovnávaných států,  přičemž hlavní viník  je velmi vysoká úroveň výrobní spotřeby, tj. materiálu, služeb, energií atp. na jednotku produkce.
III.
Úroveň provozních podpor na 1 ha je nad průměrem EU, naopak čistá přidaná hodnota (ČPH/ha i ČPH/pracovník) je výrazně nižší než průměr EU.
 
Údaje čerpány z prezentace ing. Hanibala  "Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN" .  
Všechny příspěvky zmíněné konference byly publikovány v časopise Zemědělec, a to 
 č. 48/2017 ze dne 27.11. 2017 
č. 49/2017 ze dne 4.12. 2017
případně na dvouhodinovém videozáznamu

Kontakt

Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV č.p. 87
67972 Nýrov
+420516475721
datová schránka: cs8cxw7
agronyrov@gmail.com